To Chinese and Vietnamese technical intern trainees.

中国・ベトナムの技能実習生の方へ

至中国·越南技能实习生们

Gửi tới các bạn Thực tập sinh Trung Quốc và Việt Nam...

BMA協同組合

BMA Cooperative is pleased to receive consultation from trainees working for a Japanese companies.

BMA協同組合では、日本の企業で働いている外国人技能実習生のご相談を受け付けております。
ご相談フォームに必要項目をご記入の上、ご相談下さい。

我们接受在日本企业工作所有外国实习生的咨询。请把要咨询的内容写在咨询栏里。

Nghiệp đoàn BMA đang tiếp nhận tư vấn cho các bạn Thực tập sinh đang làm việc tại các xí nghiệp tai Nhật Bản. Sau khi điền các mục cần thiết vào mẫu tư vấn xin hãy ghi nội dung muốn tư vấn.

Please do not skip to fill in the items marked with

マークのある項目は、必ずご入力下さい。

号的项目,请必须填写。

Mục có các biểu tượng ngôi sao thì nhất thiết phải điền thông tin vào đó.

■Company
(会社,公司,công ty)

Please enter the [Company]
([所属する会社]をご入力下さい,请输入[所属公司],Vui lòng nhập [Tên công ty đang làm việc])

■Name
(お名前,姓名,tên)

Please enter the [Name]
([お名前]をご入力下さい,请输入[姓名],Vui lòng nhập [tên] của bạn)

■ContactInformation
(連絡先,联系方式,thông tin liên lạc)

Please enter the [PhoneNumber]or[Email]
([電話番号]または[Eメール]をご入力下さい,请输入[联系电话]或[电子邮件],[Nhập số điện thoại ] hoặc [ địa chỉ Email ] của bạn)

■[PhoneNumber]

■[Email]

■Contents of consultation
(相談,咨询,Nội dung tư vấn)

emergency contact

緊急連絡先

紧急连络先

Liên hệ khẩn cấp

Copyright © BMA協同組合 All Rights Reserved.

【パソコン版に表示を切り替える】

【スマホ版に表示を切り替える】